Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser ble startet av Helga Arntzen i 1998 og har sitt hovedkontor i Risør. Herfra formidles holdningsskapende tematurer og dokumentasjonsreiser.
Våre dokumentasjonsreiser for skoleungdom gir innsikt i hva som skjedde under andre verdenskrig, men trekker også linjene til Europa og verden i dag ved å legge vekt på informasjon om menneskerettigheter, fred og forsoning.

Reisene er en effektiv vaksine mot utbredelse av nynazisme i Norge, og Helgas engasjement er med på å bidra til at stadig nye ungdomsgrupper lærer å kjenne igjen både trusler og muligheter i utviklingen av samfunnet. I 2006 mottok Helga Kongens fortjenestemedalje i gull for sin store innsats for fredsarbeid på nasjonalt plan.

Vår visjon

Aktive Fredsreiser skal arbeide for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende. Dette arbeidet utfører vi gjennom:

Dokumentasjonsreiser

På dokumentasjonsreiser til utvalgte reisemål settes undertrykkelse og krig i perspektiv til menneskerettigheter og toleranse.

Kunnskapsformidling

Gjennom temakvelder og seminarer, informasjon på internett og andre aktiviteter sprer vi kunnskap om konfliktløsning og fredsskapende prosesser, både mellom enkeltmennesker, grupper og nasjoner. Videre stimulerer vi mennesker til å delta i dette arbeidet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er spesielt opptatt av å lære av dem som direkte opplevde historien. Vi har organisert og samarbeidet nært med tidsvitner fra andre verdenskrig og andre konfliktområder.

Andre viktige temaer vi fokuserer på i vårt arbeid er:

Flerkulturell forståelse

Krig og konflikt har ofte rot i frykt for det ukjente og mangel på toleranse og respekt for det som er annerledes. Gjennom å dele kunnskap om kultur og identitet arbeider vi for å bygge ned fremmedfrykt og heller styrke gleden over mangfold og kulturforskjeller.

FNs menneskerettigheter

FNs menneskerettighetskonvensjon gir enkeltmennesker, folk og stater rett til et liv i frihet. Menneskerettighetene er et globalt etisk verdigrunnlag som er fundert på demokratiske og humanitære prinsipper. Vi arbeider for å styrke mennesker i troen på at hver enkelt av oss har rettigheter og plikter som beskrevet i menneskerettighetene.

Fredskapende prosesser

Med fredsskapende prosesser mener Aktive Fredsreiser mekanismer og metoder som kan bidra til økt forståelse og konfliktløsning mellom enkeltmennesker, grupper og nasjoner.

Prisutdelinger

Gjennom utdeling av prisene Fangenes Testamente og Blanche Majors Forsoningspris setter Aktive Fredsreiser søkelyset på enkeltmennesker og organisasjoner som har bidratt til fredsskapende prosesser og konfliktløsning

Rettferdig fordeling

Vi fokuserer på viktigheten av en rettferdig fordeling av verdens ressurser, en utjevning mellom fattig og rik og bekjempelse av urettferdighet, utrygghet og ustabile forhold.

 

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE