Aktive Fredsreiser Travel for Peace AS vedtekter

(Endret i ekstraordinær generalforsamling den 16.12.2005)

1. SELSKAPETS FIRMA
Selskapets firma er Aktive Fredsreiser – Travel for Peace AS.
Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

2. FORRETNINGSKONTOR
Selskapets forretningskontor er i Risør kommune.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET
Selskapets virksomhet er ideell og holdningsskapende tematurer hovedsaklig for ungdom samt annen opplysningsvirksomhet rettet mot menneskerettigheter og fredsskapende arbeid.
Selskapet skal kunne drive transportvirksomhet med egne eller leide busser for samme formål.

4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL
Selskapets aksjekapital er kr 700.000,00, fordelt på 700 aksjer pålydende kr 1.000,00.

5. STYRET – LEDELSE
Selskapets styre skal ha fra 1 til 5 styremedlemmer.

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest én uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

7. OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELIGHET
Aksjene i selskapet kan overdras. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerverv. Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. Styret skal ellers nekte samtykke hvis erververen ikke oppfyller vilkårene i loven eller vedtektene for å være aksjeeier.

Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.

Hvis styret nekter å gi samtykke, gjelder reglene i aksjeloven § 4-17-

8. FORKJØPSRETT
De andre aksjonærene har ingen forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer, jf. aksjelovens §§ 4-15 (3) og 4-19 (1).

9. UTDELINGER
9.1 Utbytte
Dersom selskapet beslutter utbytte skal slikt utbytte i sin helhet tilfalle ideelle organisasjoner med samme virksomhet som nedfelt i vedtektenes pkt 3 ovenfor.

9.2 Oppløsning
Ved oppløsning av selskapet skal eventuell utbetaling av likvidasjonsutbytte i sin helhet tilfalle ideelle organisasjoner med samme virksomhet som nedfelt i vedtektenes pkt 3 ovenfor.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE